Buddy4Care

Het welzijn bevorderen met buddyzorg

De fijnmazigheid van de matchmaking is cruciaal

voor het succes van buddycontact

Patiënten die de diagnose kanker ontvangen, kunnen overspoeld worden door emoties van angst en onzekerheid. Eén op één lotgenotencontact onder het veilige dak van het ziekenhuis geeft steun en biedt perspectief bij het te doorlopen behandeltraject en revalidatie.
Het doel van Buddy4Care is het bevorderen van het lichamelijke en psychosociale welzijn van patiënten en hun naasten op een laagdrempelige manier.
Naast de steun die Buddy4Care kan bieden aan patiënten, kan het naar verwachting ook de kosten omlaag brengen.

Buddyzorg verbindt mensen aan elkaar op basis van gelijkwaardigheid, gefaciliteerd door intelligente matchmaking. Het verzacht niet alleen de wachttijd van patiënt, het verlicht ook de werkdruk van zorgmedewerkers. Veel gelijkgestemden hebben een schat aan informatie en ervaring opgedaan vanuit het doorlopen van een vergelijkbare behandeling. Dit zijn antwoorden op vragen die niet per definitie door de zorgverlener beantwoord hoeven te worden. Een buddy kan een deel van de informatieoverdracht uit handen nemen.

Het product

Buddy4Care faciliteert het complete proces van matchmaking tussen lotgenoten. Het product bestaat uit een database waar zowel handmatig als digitaal buddy’s geregistreerd worden. De intelligente matchmaking faciliteert het maken van de buddy koppeling. De tool biedt ook een app met chat functionaliteit in een veilige omgeving. Dit geeft de buddy en patiënt de mogelijkheid van online contact, maar hiermee kan de zorgverlener/behandelend arts ook gericht de patiënten informeren via een digitale bibliotheek.

Digitaal lotgenotencontact
In het bijzonder biedt Buddy4Care, één-op-één buddy contact. Daarnaast faciliteert de applicatie lotgenotencontact in groepsverband, bijvoorbeeld gericht op een specifiek thema. Middels de app kunnen buddy’s individueel of in groepsverband met elkaar chatten binnen een veilige omgeving, zonder dat zij verplicht zijn persoonlijke gegevens zoals een telefoonnummer uit te wisselen.

Intelligente Matchmaking

Buddy’s handmatig aan elkaar koppelen is een arbeidsintensieve activiteit. Buddy4Care is een ‘slim’ digitaal alternatief. Patiënten worden ‘direct’ gekoppeld aan een geschikte buddy. Ingeval van verschillende behoeften is contact mogelijk met meerdere buddy’s. Het wisselen van buddy kan ook eenvoudig. Bijvoorbeeld als er geen klik is, of de buddy kan niet voldoen aan de informatiebehoefte van de patiënt. Zelfstandig een match maken vanuit buddy contact tijdens een bijeenkomst kan ook via een gegenereerde QR-code.

Vraag en aanbod samenbrengen

Bij een buddy verzoek is het zaak de eigenschappen van de buddy vragende patiënt snel te inventariseren en te matchen aan een beschikbare buddy. Aanmelden van buddy vraag en -aanbod gaat op dezelfde wijze. Hierbij wordt uitgegaan van het principe van wederkerigheid. Vaak zien we dat iemand die eerst een buddy vraag had, later buddyzorg biedt. Aanmelding bij Buddy4Care voorziet in het brengen en halen van ervaringen en informatie. Een patiënt kan de ene keer iets komen halen en de andere keer iets brengen. Hij/zij heeft de volledige regie en bepaalt zelf of hij/zij een vraag heeft of beschikbaar is voor een ander. Dit is tussentijds steeds aan te passen.

Efficiënt en transparant proces

De Intake- en Matchingmodule ‘Buddy4Care’ die Growtivity aanbiedt, brengt alle relevante informatie samen in de tool. Dit geldt zowel voor de eigenschappen van de cliënt of patiënt als ook voor informatieaanbod. Bovendien zijn specifieke eigenschappen of een hiërarchie in de match aan te brengen, bijvoorbeeld met leeftijd of type aandoening. Op die manier verloopt het matchingsproces efficiënter en volledig transparant.

Functionaliteiten op een rij

Alle relevante informatie in één systeem

Centrale toegang voor alle betrokkenen

Matching op basis van zelf te bepalen criteria

Plaatsing op buddylijst

Automatische statusupdates

 Signalen bij beschikbaarheid buddy

Matching van criteria

Een buddy kan zelf bepalen op welke eigenschappen gematcht wordt. Dit is tevens afhankelijk van de data die buddy’s delen.
Een aantal concrete voorbeelden zijn:
• Reden van buddyvraag; sociaal contact of specifieke vraag over ervaring
• Type aandoening of behandeling
• Woonlocatie
• Leeftijd
Een organisatie kan mede bepalen op basis van welke criteria een match tot stand komt. Ook kan je kenmerken die belangrijk(er) zijn voor een goede match, zwaarder laten meetellen in een matchingspercentage.

Matching van buddy’s mogelijk maken bijvoorbeeld op basis van:

  Locatie
  Type aandoening
  Leeftijd
  Hobby’s
  Taal

Buddyhuis, een voorbeeld van Buddy4Care
Als je hoort dat je kanker hebt, staat je wereld op zijn kop. Zo ook bij Femke Riel. Toen ze enkele dagen na haar diagnose gespannen in de wachtkamer van het St. Antonius Ziekenhuis plaatsnam voor de uitslag van de MRI-scan, zat daar Hester, ‘een stralende vrouw met een mutsje op’. ‘Ze had zo’n positieve uitstraling, maar ik wist meteen: zij heeft het ook.’ Oncologisch chirurg Dr. Doeksen bracht de dames met elkaar in contact en zo werden zij buddy’s voor elkaar gedurende het behandeltraject en daarna. Die ontmoeting is het begin van de oprichting van het Buddyhuis, voor steun na de diagnose (borst)kanker.

Het Buddyhuis
Het Buddyhuis brengt patiënten bij wie (borst)kanker is geconstateerd één op één met elkaar in contact. De lotgenoten kunnen elkaar een hart onder de riem steken. Het Buddyhuis beoogt de kwaliteit van leven en het psychosociale welzijn van (ex)kankerpatiënten te verbeteren. Daarnaast organiseert het Buddyhuis inloopochtenden, wandelingen, informatieavonden en webinars voor zowel de patiënt als zijn/haar naasten. Tot slot ontwikkelt de stichting buddy ’huis’ kamers, waar Buddy’s elkaar kunnen ontmoeten op een informele manier, binnen de veilige omgeving van het ziekenhuis. Meer informatie over het Buddyhuis vindt u op www.buddyhuis.nl.

Contact

Voor meer inhoudelijke informatie of vragen over Buddyhuis, neem contact op met Femke: femke@buddyhuis.nl
Voor vragen over Buddy4Care neem contact op met: info@growtivity.com