Algemene Voorwaarden GROWTIVITY BV

Algemene Voorwaarden GROWTIVITY BV

I. ALGEMEEN

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden

 • de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden
 • de onderhavige bijzondere voorwaarden voor abonnementen

Growtivity
Growtivity b.v., gevestigd te Computerweg 22, 3542 DR Utrecht, Nederland.

Website
De plaats op het internet, te weten de website van Growtivity b.v., waar zij de mogelijkheid biedt om door middel van (elektronische) communicatie een bestelling bij haar te doen, een abonnement af te nemen en/of zich te laten registreren voor diensten.

 Afnemer
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Growtivity b.v. een overeenkomst heeft gesloten via getekende contracten of haar website tot het afnemen van een of meerdere abonnementen of tot het afnemen van een of meerdere producten of consultancy.

Partijen
Growtivity b.v. en Afnemer die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

Overeenkomst
Het gezamenlijk besluit van Growtivity b.v. en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Growtivity b.v. toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling dan wel prestatie.

 

Abonnement
Een overeenkomst waarbij Growtivity b.v. zich verbindt om periodiek updates te leveren aan de Afnemer, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager, dan wel middels toegang tot een online database of informatiedienst.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Growtivity b.v., en op alle overeenkomsten, werkzaamheden en offertes tussen Growtivity b.v. en Afnemer en haar rechtsopvolgers.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Afnemer – waaronder ook de inkoopvoorwaarden van de Afnemer worden verstaan – wordt uitdrukkelijk door Growtivity b.v. van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2.5 Growtivity b.v. behoudt zich het recht voor voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een gewijzigde versie van de voorwaarden maakt deel uit van elke overeenkomst tussen Growtivity b.v. en Afnemer die na het moment van inwerkingtreding van die wijziging tot stand is gekomen.

 1. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Growtivity b.v. zijn geheel vrijblijvend en Growtivity b.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. 

3.2 Growtivity b.v. kan een aanbod herroepen of wijzigen. Indien een aanbod wordt herroepen of gewijzigd binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling van de Afnemer, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.3 De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de website of anderszins en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Growtivity b.v. 

3.4 Growtivity b.v. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Growtivity b.v. dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen.

 1. Prijzen en tarieven

4.1 Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Growtivity b.v. of haar toeleveranciers op andere wijze dan via de website zijn afgesproken of kenbaar gemaakt binden Growtivity b.v. niet voor producten die via de website worden besteld, tenzij dat tussen Growtivity b.v. en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Growtivity b.v. gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, implementatie-, reis- of verzendkosten.

4.3 Growtivity b.v. behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Prijswijziging van Salesforce worden direct doorberekend aan Afnemer.

 1. Facturering en betaling

5.1 Growtivity b.v. factureert in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde producten, de toegang tot de elektronische producten en/of het ontvangen van consultancy.

5.2 Betaling dient te gebeuren door de Afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum indien het gaat om leveringen binnen Nederland, en binnen eenentwintig dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen.

 

5.3 Betaling kan geschieden op (een van) de manier(en) zoals aangegeven op de website. De huisbankier van Growtivity b.v. is de Rabobank, NL25RABO0305496352

 5.4 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk te verrekenen met een vordering van de Afnemer op Growtivity b.v., uit welke hoofde dan ook. Ook is Afnemer niet gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten.

5.5 Growtivity b.v. heeft op ieder moment het recht om vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen. 

5.6 De betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 5.1. is een fatale termijn. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Growtivity b.v. gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen, verhoogd met 3%.

5.7 Indien de Afnemer niet of niet tijdig betaalt, komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Afnemer.

5.8 Alle geleverde producten en/of (consultancy) diensten blijven het eigendom van Growtivity b.v. tenzij in een contract duidelijk is opgenomen dat de Afnemer eigenaar wordt van het product en/of dienst. 

5.9 Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Growtivity b.v. de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

 1. Levering, leveringstermijnen

6.1 Growtivity b.v. zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling van de Afnemer de producten leveren of ter beschikking stellen, diensten leveren, abonnementen doen ingaan of toegang tot elektronische producten diensten verschaffen, mits respectievelijk het bestelde product voorradig is en ingang van de abonnementen, toegang tot de elektronische producten of aanvang van de diensten mogelijk is.

 

6.2 De door de Growtivity b.v. gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.

6.3 Bestelde producten worden aan de Afnemer geleverd, te weten, bezorgd op het door de Afnemer opgegeven (email) adres. Diensten kunnen plaatsonafhankelijk verleend worden.

6.4 De producten zijn vanaf het moment van aflevering voor risico van de Afnemer.

6.5 Growtivity b.v. is gerechtigd om nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet heeft voldaan aan al zijn (betalings) verplichtingen, uit welke rechtsverhouding dan ook, jegens Growtivity b.v..

 1. Reclames, retourzendingen, klachten

7.1 Wanneer de Afnemer meent dat Growtivity b.v. op enige wijze tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, stelt zij Growtivity b.v. daar direct, doch uiterlijk binnen acht dagen na aflevering van het product, ingaan van het abonnement, dienst, toegang tot het elektronische product of aansluiting op de informatiedienst, schriftelijk op de hoogte. Wanneer een dergelijke mededeling niet binnen genoemde termijn is gedaan, vervalt elke aanspraak tegen Growtivity b.v. wat betreft gebreken in geleverde producten of diensten.

7.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

7.3 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van Growtivity b.v.

 1. Overmacht

8.1 Tekortkomingen van Growtivity b.v., die niet te wijten zijn aan schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven de Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.

8.2 Onder de in het vorige lid bedoelde situaties wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van Growtivity b.v., storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialen toevoer, storingen in (data) netwerken, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of onwerkbaar weer, iedere verhindering van derden die – al dan niet op verzoek van Growtivity b.v. – betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, alsmede maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren en overigens alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Growtivity b.v. naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Growtivity wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt. 

9.2 Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 500.000 (vijfhonderdduizend euro) bedragen. 

9.3 Schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro). 

9.4 Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

9.5 De in artikel 9.2 tot en met 9.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier. 

9.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

9.8 Klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 

9.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

9.1 Growtivity b.v. is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, die samenhangt met of voortvloeit uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven.

9.2 Growtivity b.v. is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Growtivity b.v. aan de Afnemer geleverde informatie.

9.3 Indien en voorzover op Growtivity b.v. enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer blijkt te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW) van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

 9.4 Indien Growtivity b.v. terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer Growtivity b.v. bv terzake volledig vrijwaren.

 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Growtivity b.v. behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor tenzij anders schriftelijk is vastgelegd met Afnemer.

 1. Intellectuele eigendom

11.1 Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software) materiaal te verwijderen of wijzigen.

 1. Privacy en vertrouwelijkheid

12.1 Partijen staan ervoor in dat de voor tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

12.2 Growtivity b.v. is bevoegd gegevens vast te leggen van Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst en/of haar van informatie te voorzien over (de producten van ) Growtivity b.v. en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Growtivity b.v. respecteert de privacy van de Afnemer en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Mocht de Afnemer geen prijs stellen op de in dit artikelen genoemde informatieverschaffing, dank kan dit schriftelijk aan Growtivity b.v. worden medegedeeld.

12.3 In lijn met de AVG regelgeving zijn wij volledig transparant in de registratie van uw gegevens. In ons Growtivity CRM systeem slaan wij de gegevens van uw organisatie op met de kenmerken organisatie naam, adres en bijbehorende correspondentie kenmerken zoals een algemeen e-mailadres. Van uw collega’s worden de naam, adres en communicatiegegevens opgeslagen. Van de projecten die tussen u en onze organisatie zijn overeengekomen slaan we de naam, het bijbehorende budget en de afgesproken tijdslijnen op. De voornoemde gegevens worden gebruikt om de Growtivity operationele processen te sturen. Uw gegevens worden alleen met de leverancier van onze onderliggende technologie, Salesforce, gedeeld. Nimmer worden uw gegevens gedeeld met derden zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Op uw verzoek verstrekken wij u een overzicht van de gegevens die wij van uw organisatie registereren.

12.4 Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de werking van onze website te verbeteren en nimmer aan derden verstrekt.

12.5 Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics zodat Google ons kan informeren over het bezoek van onze website en de effectiviteit van onze wervingscampagnes. Hiertoe wordt de met Google Analytics verkregen informatie, met inbegrip van uw IP-adres, opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op maar hebben Google geen toestemming gegeven om via Growtivity verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor welke andere dienst dan ook.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

13.1 De overeenkomst kan door Partijen slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. Tijdens de looptijd van het contract kunnen licenties bijbesteld worden. Licenties verminderen of beëindigen kan alleen per het einde van de contractperiode.

13.2 Growtivity b.v. kan de overeenkomst zonder voorafgaande opzegging beëindigen:

 • indien een der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV komt te overlijden;
 • in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surseance van betaling dan wel faillissement van een der partijen;

In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de overeenkomst, direct opeisbaar.

13.3 Growtivity b.v. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden, indien Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

 1. Overdracht van de overeenkomst

14.1 Growtivity b.v. is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Afnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Growtivity b.v. treedt, door welke overdracht Growtivity b.v. uit haar verplichtingen jegens de Afnemer zal zijn ontslagen. Bij een dergelijke overdracht is de Afnemer verplicht om alle medewerking te verlenen.

 1. Toepasselijk recht

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Growtivity b.v. en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2 In alle geschillen tussen partijen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd.

 1. Diversen

16.1 Bij wijziging van de naam-en/of adresgegevens dient de Afnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan Growtivity b.v. door te geven.

16.2 De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame) materiaal zijn onder voorbehoud en binden Growtivity b.v. niet.

16.3 Om te kunnen borgen dat de Afnemer de meeste actuele versie van Growtivity tot haar beschikking heeft en wij daarmee ook de beste dienstverlening kunnen garanderen, worden nieuwe versies van Growtivity automatisch op de omgeving van de afnemer geïnstalleerd. Dit gebeurt altijd aangekondigd en ten eerste op de (indien aanwezige) sandbox(en) van de Afnemer. Een maand later wordt deze versie op de productie-omgeving geïnstalleerd. Om onze verplichtingen van de SLA na te kunnen komen, dient de Afnemer op de nieuwste of op een na nieuwste versie van Growtivity te werken. Mocht de Afnemer ervoor kiezen om uitgesloten te worden van deze automatische updates, dan dient zij zelf zorg te dragen voor installatie van releases. Indien toch een oudere versie actief is, kan de Afnemer geen aanspraak maken op dienstverlening, zoals bepaald in de SLA.

II. Abonnementen, licenties

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnementsovereenkomst

de overeenkomst tussen Growtivity b.v. en Afnemer/Abonnee betreffende het abonnement

Uitgave

het product, informatie dienst zowel folio als online, online database, website, portal, tijdschrift, nieuwsbrief, jaarboek, pdf-bestand en alle andere informatie dragers waarop Growtivity b.v. een abonnement aanbiedt.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Onverlet deel 1 zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Growtivity b.v. met betrekking tot abonnementen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen aanvullend van toepassing.

 1. Aanbiedingen

3.1 De abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden afgesloten. Growtivity b.v. bevestigt de abonnementsovereenkomst schriftelijk (waaronder ook per e-mail).

3.2 Growtivity b.v. is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren.

3.3 Growtivity b.v. is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, functionaliteiten en lay-out van het product naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Growtivity b.v. ervoor zorg draagt dat de product ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief.

 1. Looptijd

4.1 Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Door het sluiten van een abonnement op een uitgave, abonneert de Afnemer zich tegelijkertijd op de bij de uitgave behorende aanvullingen en/of updates.

4.3 Een abonnement wordt stilzwijgend met twaalf maanden verlengd tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs, tenzij de Afnemer het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van twee maanden. 

4.4 Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

4.5 Tijdens de looptijd van het contract kunnen licenties bijbesteld worden. Licenties verminderen of beëindigen kan alleen per het einde van de contractperiode.

 1. Prijzen en facturering

5.1 Alle door Growtivity b.v. vermelde prijzen en tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de overeenkomsten met Afnemer en Abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.

5.2 De als gevolg van de abonnementsovereenkomst door Afnemer/abonnee verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 1. Overdracht derden

6.1 Het is de Afnemer/abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Growtivity b.v., rechten en/of plichten die aan een abonnement en of dienst zijn verbonden, inclusief toegang en gebruiksrechten, over te dragen aan een derde.